GS1 Thailand ให้คำปรึกษาด้านบาร์โค้ด เชื่อมโยงแพลตฟอร์ม Alibaba

พาธุรกิจ โกอินเตอร์ในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

ได้รับเชิญเข้าร่วมให้คำปรึกษาด้านการใช้บาร์โค้ดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงาน SME D Coach Thailand Grow Inter พาธุรกิจโต โกอินเตอร์ด้วย อาลีบาบาแพลตฟอร์ม & Fastship ณ อาคาร SME Bank Tower (สำนักงานใหญ่) จัดโดย SME D Bank ซึ่งผู้ประกอบการได้ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการใช้บาร์โค้ดสากลกับสินค้าเพื่อให้มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำซ้อนกับสินค้าใดในโลก และยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (Traceability) ได้จากระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาการสร้างโอกาส สร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มอาลีบาบา ตัวอย่าง Success Case โดย AJ E-commerce และแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ โดยบริษัท Fastship ทำให้ SMEs ไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล พาธุรกิจเติบโตสู่ตลาดโลกได้