เหมาะสำหรับคนที่ผ่านหลักสูตร มากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าที่ดียิ่งขึ้น (Basic Training – Certificate Program) เรียบร้อยแล้ว

Online Training หลักสูตร Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานสากล GS1 – More Efficient Supply Chain with GS1 Standard (Advanced Training – Certificate Program)

 • เวลาจัดอบรม

  ระยะเวลาอบรมโดยรวม 3 ชั่วโมง เริ่มอบรมได้ตั้งแต่ 9.00 – 17.00 น.

 • อัตราค่าลงทะเบียนอบรม

  1. สมาชิกใหม่ สามารถใช้สิทธิ์เข้าอบรมได้ฟรี 1 ครั้ง / 2 ท่าน / บริษัท ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกสถาบันฯ โดยผู้เข้าอบรมจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

  *ทั้งนี้หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะรับใบประกาศนียบัตรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 400 บาท

  2. สมาชิกสถาบันฯ เกิน 6 เดือน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 800 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)

  3. บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)

  หมายเหตุ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งตาม พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย  ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 • รายละเอียดของหลักสูตร

  รายละเอียดของหลักสูตร

  วัตถุประสงค์

  1. รู้จักระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)

  2. รู้จักและเข้าใจโครงสร้างและลักษณะเฉพาะของบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1-128 รวมถึง Application Identifiers (AI)

  3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการขนส่ง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพือการสืบย้อนกลับและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  เนื้อหาหลักสูตร:

  1. ระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)

  2. Capture: GS1-128

  3. Application Identifiers (AI)

  4. GS1 Solutions

  5. การประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  เหมาะสำหรับคนที่ผ่านหลักสูตร “มากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าที่ดียิ่งขึ้น  (Basic Training – Certificate Program)” เรียบร้อยแล้ว

 • วันที่มีการจัดอบรม

  ปี 2566

  • 21 ธันวาคม
  • 22 ธันวาคม
  • 28 ธันวาคม

งดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร