โครงการประกวดออกแบบ “GS1 Thailand Mascot Contest 2020”

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “GS1 Thailand Mascot Contest 2020” เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันฯ และระบบมาตรฐานสากล GS1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                 

 1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์
 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รู้จักสถาบันฯ และทราบถึงข้อมูล ความรู้ และประโยชน์ของระบบมาตรฐานสากล GS1
 3. เพื่อนำผลงานการออกแบบที่ได้รับคัดเลือก มาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ในช่องทางต่างๆ

สถาบันรหัสสากล เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีหน้าที่หลักในการเป็นนายทะเบียนออกเลขหมายบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบมาตรฐานสากล GS1 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อซัพพลายเชนทุกอุตสาหกรรม ดูรายละเอียดของสถาบันฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.gs1th.org/

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทางสถาบันฯ
 2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทางสถาบันฯ
 3. รางวัล Popular Vote จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทางสถาบันฯ

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ

กติกาและเงื่อนไข

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องกดไลค์เฟสบุค GS1 Thailand (fb.com/gs1thailand)
 2. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 3. มาสคอตที่ออกแบบจํานวน 1 ผลงาน ต้องแสดงในกระดาษขนาด A4 ไม่เกิน 2 แผ่น โดยต้องออกแบบให้เห็นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลัง ซึ่งอาจจะแสดงในท่าต่างๆ เช่น ท่าสแกนบาร์โค้ด ท่าไหว้ ท่าผายมือ ท่าแสดงความเป็นมิตร หรือบุคลิกที่ดูสนุกสนาน เป็นต้น พร้อมตั้งชื่อและแสดงแนวคิดหรือความหมายของผลงานที่ออกแบบ
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องระบุข้อมูลของตนเองลงบนผลงาน โดยพิมพ์ในฟ้อนต์ที่ชัดเจน อ่านง่าย มีรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อ – นามสกุลจริง และ ชื่อที่ใช้ในเฟสบุค
  • ที่อยู่ เบอร์โทรมือถือ และอีเมล์ (ที่ใช้ประจำ)
  • ชื่อสถาบันการศึกษาและสาขาที่เรียน (กรณีนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
  • ชื่อผลงาน
  • แนวคิดในการออกแบบ
 5. การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิทัล ขนาด A4 นามสกุล .jpg หรือ .png หรือ .pdf ความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า 300 dpi
 6. มาสคอตที่ออกแบบ ต้องมีโลโก้ของสถาบันฯ และเลือกใช้สีน้ำเงิน (C100 M80 Y0 K42) และสีส้ม (C0 M76 Y88 K0) เป็นองค์ประกอบในมาสคอตตามความเหมาะสม
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น เจ้าหน้าที่สถาบันฯ จะโพสต์ขึ้นบน Facebook: GS1 Thailand เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบเข้ามาร่วมโหวตโดยการกดไลค์ ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ได้ยอดไลค์สูงสุด 2 อันดับแรกจะได้รับรางวัล Popular Vote (กรณีผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ได้รางวัลซ้ำ ทางสถาบันฯ จะพิจารณาผู้ที่ได้ยอดไลค์สูงสุดในอันดับถัดไป)
 8. ผู้ประกวดจะต้องออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่ง และจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนว่ามีการลอกเลียนแบบ ทางสถาบันฯ จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานแต่เพียงผู้เดียว
 9. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจากทางสถาบันฯ ทุกประเภท จะต้องจัดส่งไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมที่ใช้ออกแบบให้สถาบันฯ ไฟล์นามสกุล .psd .ai หรือ .esp เป็นต้น
 10. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจากทางสถาบันฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม

วิธีการส่งผลงาน

ส่งผลงานทางอีเมล์ เป็นไฟล์ภาพแบบดิจิทัล ขนาด A4 นามสกุล .jpg หรือ .png หรือ .pdf ความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “GS1 Thailand Mascot Contest 2020_ชื่อผลงาน” และระบุชื่อ-นามสกุล ท้ายอีเมล์ ส่งมาที่ jirapornc@gs1thailand.org และสำเนาถึง mayurintrp@gs1thailand.org

เกณฑ์การตัดสิน

 1. แนวความคิดในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อความหมายที่สะท้อนถึงองค์กรที่ดูแลระบบมาตรฐานสากล GS1
 2. ความสวยงามและความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
 3. ผลงานต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาร่วมกิจกรรมและการประกาศผล

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (ปิดรับผลงานทางอีเมล์ภายในเวลา 17.00 น.)
 2. เปิดให้โหวตทางเฟสบุคระหว่างวันที่ 12 – 26 พฤษภาคม 2563
 3. ประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ gs1thailand.org, เฟสบุค fb.com/gs1thailand และแจ้งผลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์
 4. มอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันรหัสสากล ปี 2563 (โดยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบภายหลัง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ติดต่อทาง Inbox ใน Facebook: GS1 Thailand หรือติดต่อคุณจิราภรณ์โทร. 02-345-1199 | คุณมยุรินทร์ โทร. 02-345-1194
หมายเหตุ: ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า