สถาบันรหัสสากล อบรมหลักสูตร In-house Training วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล ได้จัดอบรมหลักสูตร     In-house Training เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 1 มิติ และ 2 มิติ ให้กับเจ้าหน้าที่ บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และอาหารเสริมแบบครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำมาตรฐานสากล GS1 ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Coding & Serialization สำหรับสินค้าทางการแพทย์ รวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสร้างสัญลักษณ์บาร์โค้ดถูกต้องและสามารถอ่านได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งซัพพลายเชน