สถาบันรหัสสากล(GS1 Thailand) ได้รับเชิญร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง Barcode มาตรฐานสากล ในโครงการสัมมนาเรื่อง ยกระดับศูนย์ Farm Outlet สู่ธุรกิจที่ยั่งยืนในยุค 4.0

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้รับเชิญร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “Barcode มาตรฐานสากล” ในโครงการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับศูนย์ Farm Outlet สู่ธุรกิจที่ยั่งยืนในยุค 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ให้มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดตลาดและธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการศูนย์ Farm Outlet ให้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าร่วมกันระหว่างศูนย์ Farm Outlet ทั่วประเทศอีกด้วย จัดโดย กรมการค้าภายใน