ขอสนับสนุนของรางวัล สำหรับจัดกิจกรรมของร้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายในงานกาชาด ปี 2561

เนื่องด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมออกร้านกาชาดในงานกาชาด    ประจำปี 2561 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เพื่อหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม สมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย  ทั้งนี้ สภากาชาดไทยกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2561 รวม 9 วัน ณ บริเวณสวนลุมพินี นั้น

ในการนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค/บริโภค จากบริษัทท่านเพื่อใช้เป็นของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในร้าน โดยท่านสามารถนำใบรับบริจาคไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านแจ้งตอบรับการสนับสนุนของรางวัลได้ที่ www.gs1thailand.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน  2561  หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • นางสาวธนิจสกา  สมรส          โทร.02-345-1210       E-mail  thanijsakas@gs1thailand.org
  • นางสาวชลธิชา    พันธุระ        โทร.02-345-1214        E-mail cholthichap@gs1thailand.org
  • นายสิทธิกร          ไชยศิริ        โทร.02-345-1214        E-mail sittikronc@gs1thailand.org

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีดังที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

Click ที่นี่เพื่อร่วมสนับสนุนของรางวัล

หมายเหตุ

  • ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อเป็นของรางวัล สำหรับงานกาชาด ต้องใช้งานได้และก่อนกำหนดวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรกำนัลสินค้าเพื่อเป็นของรางวัล สำหรับงานกาชาด
  • ผู้ให้การสนับสนุนจะได้ใบรับบริจาค ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอออกใบรับบริจาคมูลค่า 100% ของราคาตลาด และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกใบรับบริจาค กรณีตรวจพบว่าสินค้าเสื่อมสภาพและหมดอายุก่อนวันงาน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการออกหนังสือขอบคุณแทนการออกใบรับบริจาค สำหรับ การสนับสนุน หนังสือ แผ่นซีดี ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นของที่ระลึกหรือของชำร่วยของบริษัท