ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น “แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถานประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ “(ร่าง) แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 8.00 – 13.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร