GS1 Thailand ฉลอง 3 ทศวรรษ ตอกย้ำความเป็นผู้นำให้บริการบาร์โค้ด ภายใต้ธีมงาน “30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล Advancing to the Digital Era”

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล Advancing to the Digital Era” ถือโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ของสถาบันรหัสสากล ตอกย้ำการเป็นสถาบันหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการการออกรหัสสากล หรือ บาร์โค้ด ที่ช่วยผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและ ระดับโลก

ภายในงาน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand ที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการออกเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 แห่งเดียวในประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี และกล่าวถึงการลงนามความร่วมมือระหว่าง GS1 Thailand กับ Trade-Van Information Services และ CAT Telecom ในครั้งนี้ว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมืออันดีต่อกันระหว่างประเทศไต้หวันกับประเทศไทย ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือที่อำนวยความสะดวกสำหรับโครงการ Blockchain ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน