เจ้าหน้าที่สถาบันรหัสสากล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้มาตรฐานสากล GS1 ในหลักสูตร In-House Training หัวข้อเรื่อง GS1 Standards in Defence for Royal Thai Navy ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้มาตรฐานสากล GS1 ในหลักสูตร In-House Training ในหัวข้อเรื่อง “GS1 Standards in Defence for Royal Thai Navy” ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลสำหรับกองทัพเรือ รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการของกองทัพเรือต่อไป