ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา ในหัวข้อ ‘‘SMEs ไทยก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4’’ (Empowering SMEs through 4IR)