สถาบันรหัสสากลเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Logistics 4.0 และอุตสาหกรรม New S-Curve พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ อีกกว่าสิบแห่ง ได้แก่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สหพันธ์การขนส่งทางถนนแห่งอาเซียน สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ซึ่งการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการงานร่วมกันในการพัฒนาบุคคลากรไทยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เทียบเท่าในระดับสากล