ข่าวดี สำหรับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเจ้าของสินค้าเกษตร

ต่อที่ 1

สำหรับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเจ้าของสินค้าเกษตร ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานและขอรับการสนับสนุนรหัสบาร์โค้ดได้ * (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางสถาบันฯ กำหนด)

“ยกระดับสินค้าเกษตรไทย ก้าวไกล สู่สากล”

จากนโยบายการส่งเสริมสินค้าเกษตรให้สามารถพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตร ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ และสามารถใช้มาตรฐานสินค้าสากลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของสินค้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ต่อที่ 2

การให้ความรู้ในการวางแผนการดำเนิการทางธุรกิจในรูปแบบที่สามารถจับต้องได้จากวิทยากรที่มีความสามารถ ที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม และสามารถส่งแผนธุรกิจเพื่อคัดเลือกการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยในการประกอบธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 50,000 บาท ต่อราย เพียงแค่ 30 บริษัทเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 1. ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคการเกษตร
 2. สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับสากล
 3. สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าเกษตรต่างๆ ได้ทั่วโลก
 4. สร้างความรู้ความเข้าใจในรากฐานการพัฒนาระบบในระยะยาว เพื่อยกระดับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้าเกษตร เข้าสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เช่น การระบุพิกัดพื้นที่เพาะปลูก, การบริหารจัดการสินค้า, การพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าย้อนกลับ (Traceability) เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามวันเวลา และสถานที่ ได้ดังนี้

 • ครั้งที่
 • 1

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • วันที่
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2561
  (ปิดรับลงทะเบียน)
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
  (ปิดรับลงทะเบียน)
 • วันที่ 28 กันยายน 2561
  (ปิดรับลงทะเบียน)

 • วันที่ 5 ตุลาคม 2561

 • วันที่ 12 ตุลาคม 2561
 • สถานที่
 • ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเน็คชั่น
  จังหวัดกรุงเทพฯ
 • โรงแรมชลอินเตอร์ ห้องแสนสุข ชั้น 2
  จังหวัดชลบุรี
 • โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี
  ห้องบอลรูม จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงแรมทวินโลตัส ห้องอรพิน ชั้น 2
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ห้องสีป้อ ชั้น 1
  จังหวัดเชียงราย

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ
ชื่อ - นามสกุล (Full Name)
Email
เบอร์ติดต่อ (Phone Number)
ชื่อบริษัท (Company Name)
โปรดกรอกที่อยู่ของท่านให้ครบถ้วน
%MINIFYHTMLff84d3f1e0b8a8599f70ce81354267075%
%MINIFYHTMLff84d3f1e0b8a8599f70ce81354267076%
%MINIFYHTMLff84d3f1e0b8a8599f70ce81354267077%

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 1. สำหรับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเจ้าของสินค้าที่สนใจขอรับการสนับสนุนรหัสบาร์โค้ด ต้องมีรายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี เท่านั้น
 2. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร สินค้าแปรรูปทางการเกษตร หรือมีสินค้าการเกษตร เท่านั้น
 3. ผู้สนใจสมัครต้องชำระค่าสมาชิกรายปีจำนวน 1 ปี มูลค่า 1,500 บาท สำหรับ สินค้าจำนวน 9 รายการ หรือ 3,000 บาท สำหรับ สินค้าจำนวน 99 รายการ เพื่อขอรับการสนับสนุนรหัสบาร์โค้ดจากทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสถาบันรหัสสากล รวมระยะเวลาที่ได้รับ จำนวน 3 ปี
 4. สำหรับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเจ้าของสินค้าที่สนใจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 50,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

4.2 มีแผนธุรกิจมานำเสนอและสนใจนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

4.3 ผ่านการอบรมการใช้งาน Basic Barcode และ การเขียน Business Model Canvas

4.4 สามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่กำหนดในเวลาที่กำหนดได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มกราคม 2562

**หมายเหตุ :

1) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามความเหมาะสม

2) ในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถติดต่อท่านได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์: 0-2345-1196

e-mail: gs1events@gs1thailand.org