เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ผู้แทนจากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม “การจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์” ณ กระทรวงพาณิชย์